Beleid

ZPC Twenhaarsveld
Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt

Onze club bestaat al meer dan een halve eeuw. Plezier beleven aan de zwemsport is vanaf de oprichting de kerngedachte. We trainen voor een betere techniek en conditie en onze prestaties toetsen we geregeld in clubverband en regionaal. We organiseren een zwemkamp, een zwemvierdaagse, we nemen deel aan openwater prestatietochten en vieren gezamenlijk Sinterklaas en zelfs het Nieuwe Jaar met een nieuwjaarsduik. Alles in goede harmonie.

Gelukkig zijn wij in al die jaren bijna nooit geconfronteerd met excessen in gedrag. De sfeer in de club is prima en die moeten we koesteren en beschermen. Beschermen kun je als jij je bewust bent van de bedreigingen……….De bedoeling van dit stukje is NIET jullie bang te maken of onze omgang met elkaar te formaliseren, maar een paar dingen moeten je wel weten.
Zo schrijft de KNZB:
Veel mensen denken dat grensoverschrijdend gedrag bij hun vereniging of zwembad niet voorkomt. Toch krijgt 1 op de 20 sporters te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie. Ook in onze vereniging/zwembad kan het gebeuren en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op de organisatie én op onze sporten in het algemeen.

Aanpak van excessen
Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Ook binnen de zwemsport vindt ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats. Met grensoverschrijdend gedrag worden omgangsvormen bedoeld die door persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.
Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.
In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten. Aldus de KNZB.

Wij moeten als ZPC Twenhaarsveld daarmee aan de slag. Wij zullen als club daarbij een aantal stappen moeten doorlopen. Het formeel maken van gedragsregels, het aanvragen van VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) van betrokken vrijwilligers, zoals trainers en bestuur, de benoeming van een VCP (vertrouwenscontactpersoon), het opstellen van protocollen en het opstellen van omgangsvormen. Dat laatste is een van de punten waar alle leden, ouders, actieve familieleden en bekenden mee te maken krijgen is: hoe gaan we met elkaar om, of te wel “omgangsvormen”.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Het klinkt allemaal misschien een beetje zwaar en het mag de spontaniteit niet in de weg staan, maar het is wel belangrijk er kennis van te nemen. Zo houden wij onze club ook op termijn “gezond”.
Heb je naar aanleiding van dit stuk vragen en/of opmerkingen, geef die dan door aan het bestuur. Die zal het zeker in het hele traject meenemen en, indien nodig, naar de leden communiceren.